Sói Ăn Chay

About   CÓ DẠY    Ask   

Ý tưởng lượm lặt, sáng tạo tập tàng

July 28, 2014 at 5:24am
32 notes

My niece.

July 26, 2014 at 11:25am
180 notes
Reblogged from bluejoker32

(Source: bluejoker32, via thoxiinh)

11:25am
277 notes
Reblogged from bluejoker32

- Mình và anh ấy đang yêu xa, chuyện tụi mình như chuyện cổ tích ấy.

- Trời, yêu xa là khổ lắm đấy. Mà bao xa ?

- Mình thì sống ở Việt Nam, còn anh ấy sống ở tương lai -_-

— (via bluejoker32)

(via thoxiinh)

2:22am
39 notes

July 24, 2014 at 8:12pm
1,992 notes
Reblogged from wordsthat-speak

My alone feels so good, I’ll only have you if you’re sweeter than my solitude.

— Warsan Shire (via wordsthat-speak)

(via palesexval)

10:48am
11 notes

8:30am
5,268 notes
Reblogged from bloomila

(Source: bloomila, via s-ensu-m)

8:16am
2,817 notes
Reblogged from wrapi

*me when bored*
me: mom you need anything?
mom: no, thanks
*me on the laptop*
mom: can you come help me?
me:

July 23, 2014 at 11:26am
38 notes
Reblogged from chuyencuabeo
chuyencuabeo:

Thích copy này. Thực tế. Thực dụng. Đọc xong là muốn đi học.
Ai đời tối ngày cứ cảm nhận với trải nghiệm, mệt muốn chết! Bữa thấy shop thời trang kia ghi ‘Hãy đến và cảm nhận về giá’. Ôi…
"A chị bảo sao cơ? Khách hàng muốn thêm chữ ‘trải nghiệm’ vào tiêu đề hả? Không có không chịu hả? Hic. Dạ. Rồi. Để em sửa"
Mày gồng hả con!

chuyencuabeo:

Thích copy này. Thực tế. Thực dụng. Đọc xong là muốn đi học.

Ai đời tối ngày cứ cảm nhận với trải nghiệm, mệt muốn chết! Bữa thấy shop thời trang kia ghi ‘Hãy đến và cảm nhận về giá’. Ôi…

"A chị bảo sao cơ? Khách hàng muốn thêm chữ ‘trải nghiệm’ vào tiêu đề hả? Không có không chịu hả? Hic. Dạ. Rồi. Để em sửa"

Mày gồng hả con!

6:08am
38 notes
Reblogged from chuyencuabeo
chuyencuabeo:

Thích copy này. Thực tế. Thực dụng. Đọc xong là muốn đi học.
Ai đời tối ngày cứ cảm nhận với trải nghiệm, mệt muốn chết! Bữa thấy shop thời trang kia ghi ‘Hãy đến và cảm nhận về giá’. Ôi…
"A chị bảo sao cơ? Khách hàng muốn thêm chữ ‘trải nghiệm’ vào tiêu đề hả? Không có không chịu hả? Hic. Dạ. Rồi. Để em sửa"
Mày gồng hả con!

chuyencuabeo:

Thích copy này. Thực tế. Thực dụng. Đọc xong là muốn đi học.

Ai đời tối ngày cứ cảm nhận với trải nghiệm, mệt muốn chết! Bữa thấy shop thời trang kia ghi ‘Hãy đến và cảm nhận về giá’. Ôi…

"A chị bảo sao cơ? Khách hàng muốn thêm chữ ‘trải nghiệm’ vào tiêu đề hả? Không có không chịu hả? Hic. Dạ. Rồi. Để em sửa"

Mày gồng hả con!

3:30am
2 notes

3:15am
7 notes

1:28am
8 notes

July 22, 2014 at 11:45pm
2 notes

Cứu Arturo!  →

Cứu bé nó với! 

5:53am
25,105 notes
Reblogged from cross-connect

cross-connect:

Selected works from Natalya Lobanova.

Posted to Cross-Connect by Mike.

(via patheticpussy)